Οι υπηρεσίες της Monitor καλύπτουν σημεία κλειδιά στη διοίκηση της επιχείρησης.
Οικονομική διεύθυνση
  Από τις σημαντικότερες ανάγκες των επιχειρήσεων είναι αυτή της παρακολούθησης των χρηματοροών και των κεφαλαίων κίνησης με τον αντίστοιχο χρηματοοικονομικό στρατηγικό σχεδιασμό. Στις μεγάλες επιχειρήσεις αυτά είναι στην αρμοδιότητα του οικονομικού διευθυντή. Οι μικρότερες επιχειρήσεις ωστόσο, παρότι ενδεχομένως έχουν πιεστικότερες τις σχετικές ανάγκες, στερούνται της δυνατότητας πλήρους απασχόλησης εξειδικευμένου προσώπου.

  Η υπηρεσία του Εξωτερικού Οικονομικού Διευθυντή προσφέρεται απο τη
MONITOR, κατόπιν συμφωνίας, σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν διαθέτουν δικό τους οικονομικό διευθυντή ή που δεν θέλουν να αναλάβουν το σημαντικό μόνιμο κόστος ενός τέτοιου διευθυντικού στελέχους. Η MONITOR δεν προσφέρει λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες.

  Η υπηρεσίες εξωτερικού οικονομικού διευθυντή περιλαμβάνουν:

      - Παρακολούθηση και τον έλεγχο των χρηματοροών,
      - Παρακολούθηση των κεφαλαίων κίνησης,
      - Παρακολούθηση της εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής,
      - Στρατηγικό σχεδιασμό και την δημιουργία επιχειρηματικής οικονομικής πολιτικής ,
      - Δημιουργία στρατηγικών επιχειρησιακών σχεδίων,
      - Χρηματοοικονομική αξιολόγηση διαφορετικών επιχειρηματικών εναλλακτικών σχεδίων.
      - Παρακολούθηση των σχέσεων με τις τράπεζες.

  Όταν η επιχείρηση μεγαλώσει αρκετά και μπορεί να έχει μόνιμο οικονομικό διευθυντή, θα βοηθήσουμε στην ανεύρεση και την επιλογή του καλύτερου!

Επικοινωνία

       
26410 54072

         geolib    rocketmail.com

        
Monitor
         Αγ. Χριστοφόρου 15
         30133 Αγρίνιο

Για μας

Η Monitor Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά προσωπικών, επαγγελματικών και έμπειρων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των μοναδικών αναγκών κάθε επιχειρηματία
Γρήγορες συνδέσεις
Monitor Συμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων      2017-20
Υπηρεσίες