Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό 'Αλμα
ΕΣΠΑ
  Τα Προγράμματα “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”στοχεύουν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έτσι ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να μπορούν να αναβαθμίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους ενσωματώνοντας νέες ψηφιακές τεχνολογίες σε αυτόν.

Δικαιούχοι της Δράσης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις που λειτουργούν με κάποια από τις μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.), Δικηγορικές Εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, με βασικές προϋποθέσεις:
Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31/12/2017 έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.
Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Να αναβαθμιστούν ψηφιακάμετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου (βάσει της ψηφιακής κατάστασης του προγράμματος)
Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να είναι μικρότερος των 5000€ ή των 55.000€ ανάλογα με το πρόγραμμα.
Να τεκμηριώσουν την εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμετοχής (ιδία κεφάλαια για κάλυψη της επένδυσης)
Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία.
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης
Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών τύπου franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου στο «Ψηφιακό Βήμα» κυμαίνεται από 5.000€ έως 50.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50%.
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου «Ψηφιακό Άλμα» κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50%.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Εξοπλισμός

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Ενδεικτικά:
Eξυπηρετητές (servers) με το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]
Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
Εξοπλισμόςγραφείου(projectors, scaners, printers, κλπ)
Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ)
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων.

Λογισμικό
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού. Ενδεικτικά:
Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ
Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας
Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών - mobile responsive ή dedicated mobile version
Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση)
Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών.
Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS)
Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)
Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης
Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση


Υπηρεσίες
Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους που αφορούν σε:
Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.)
Σύνδεση στο Διαδίκτυο
ΥπηρεσίεςDigital marketing (google ads, facebook ads)
Παρουσία στα Social media
Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης
Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος
Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού
Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
Επιδότηση πρόσληψης εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που δεν είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών - μετόχων και των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.
Χρονοδιάγραμμα δράσης
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Το Πρόγραμμα προκηρύχθηκε με έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις 11 Ιουνίου 2018 και καταληκτική ημερομηνία 2 Οκτωβρίου 2018.
Επικοινωνία

       
26410 54072

         geolib    rocketmail.com

        
Monitor
         Αγ. Χριστοφόρου 15
         30133 Αγρίνιο

Για μας

Η Monitor Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων δημιουργήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την προσφορά προσωπικών, επαγγελματικών και έμπειρων υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των μοναδικών αναγκών κάθε επιχειρηματία
Γρήγορες συνδέσεις
Monitor Συμβουλοι ανάπτυξης επιχειρήσεων      2017-8
Υπηρεσίες
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

^
Εκπόνηση προτάσεων υπαγωγής σε Εθνικά & Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης.
^
Παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
^
Παροχή επιχειρηματικών συμβουλών